Julkaistu 23.12.2021

Ajantasaista dataa palveluverkosta ja palveluiden sijainnista

Kuntien, maakuntien ja muiden julkishallinnon toimijoiden palvelutuotannon tuottavuuden lisääminen on avainkysymys koko julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta. Miten tuottavuutta sitten lisätään? No, ainakin digitalisaation keinoin.

Autoimme  hiljattain Varsinais-Suomen liittoa ja Lounais-Suomen alueellisena tietopalveluna toimivaa Lounaistietoa rakentamaan automatisoidun dataputken, jonka tehtävänä on kerätä heidän alueellaan sijaitsevien palveluiden tiedot palvelupistetietokantaan. Tietokantapohjaisen ratkaisun käyttöönotto mahdollistaa alue- ja kaupunkisuunnittelijoille sekä muille käyttäjille pääsyn jatkuvasti päivittyvään Lounais-Suomen (= Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien) palveluiden kohde- ja sijaintitiedot sisältävään tietovarantoon.

data
Palvelupistetietokanta sisältää sijainti- ja muita lisätietoja erilaisista palvelupisteistä.

Tieto palveluiden sijainnista osaksi toimeenpanopolitiikkaa

Palvelupisteiden sijainteja ja palveluihin liittyviä tietoja käytetään alue- ja kaupunkiseutujen suunnittelussa. Palveluverkon spatiaalinen jakaantuminen ja mahdolliset muutokset palvelukattavuudessa ovat tärkeitä tekijöitä monien kokonaisuuksien suunnittelussa. Palvelupisteisiin liittyville tietosisällöille tai niistä johdetuille tuotteille (tilastot / kartat) luulisi siis löytyvän innokkaita hyödyntäjiä niin maakuntien liitoista kuin kuntien edustajista. Projektin keskeinen tavoite, ajankohtaisen palveluverkkoihin liittyvän tiedon tarjoaminen avoimesti kaikkien saataville, voidaankin nähdä yhtenä askeleena kohti hyvin toimivaa, datalähtöistä toimeenpanopolitiikkaa.

Projektin lähtötilanne

Varsinais-Suomen liitolla ja Lounaistiedolla oli jo projektin alkaessa olemassa palvelupistetietokanta. Kyseisen palvelupistetietokannan sisältö oli kuitenkin päässyt vanhentumaan, eikä sen sisältämiin tietoihin voinut enää luottaa. Vanhan tietokannan päivityslogiikka perustui tietojen manuaaliseen päivittämiseen ja yhteys viimeisimpään tietojen päivittäjäänkin oli päässyt katkeamaan. Tietovarantoa katsellessa kävi ilmi, ettei tapa, jolla olemassaolevan palvelupistetietokannan kohteet oli luokiteltu, ollut myöskään ajan tasalla. Projektin edetessä huomattiin lisäksi, ettei olemassaolevaan tietovarantoon ollut kerätty tietoa kaikista kohteista, joiden nykyään voidaan ajatella olevan relevantteja palvelupisteitä.

Uuden palvelupistetietokannan muodostuksessa haluttiin ottaa huomioon edellisen tietokannan ylläpitoon liittyvät haasteet ja reagoida niihin niin, ettei tietojen ajantasaisuudesta tarvitsisi tulevaisuudessa kantaa yhtä paljon huolta. On ilmeistä, että aineiston pitäminen ajantasaisena manuaalisin keinoin on hyvin haasteellista. Tästä virisi tarve automatisoidulle ratkaisulle.

Varsinais-Suomen liitto ja Lounaistieto olivat tunnistaneet myös toisen tärkeän seikan; palveluja tarjoaa niin yksityinen kuin julkinenkin sektori. Tämä on keskeistä lähinnä sen vuoksi, ettei kaikkia palvelutietoja ole avoimesti saatavilla yhdestä ja samasta lähteestä. Jakamalla palvelupisteet julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamiin palveluihin, ongelma voitiin kuitenkin kiertää. Päätimmekin rakentaa automatisoidun rajapintaratkaisun, jossa yksityisen sektorin tarjoamien palveluiden tiedot haettaisiin OpenStreetMapista (OSM) ja julkisen sektorin tarjoamien palveluiden tiedot Digi- ja väestöviraston palvelutietovarannosta (PTV).

data
Palvelupisteiden spatiaalinen jakautuminen eri mittakaavoilla. Turun keskusta näyttäytyy selvästi ja ymmärrettävästi palveluiden keskittymänä.

Projektin toteutus

Projektin aikana tuotettiin prosessi, joka kerää dataa kahdesta eri lähteestä, mutta yhdistää ne lopulta samaan tietokantatauluun, josta jalostettuun muotoon muokattu aineisto voidaan julkaista loppukäyttäjien saataville ilman manuaalista / ihmisen työpanosta vaativaa työtä. Lopputuloksena saatiin paikkatiedon rajapintapalveluratkaisu, jonka kautta tuotettua dataa voi käyttää ohjelmistoriippumattomasti. Rajapinnat pohjautuvat avoimiin kansainvälisiin paikkatiedon rajapintastandardeihin.

Palvelupistetietojen keräämisessä keskeistä on sijainti. Rajapintaratkaisussa kerätään ja yhtenäistetään data kahdesta eri tietolähteestä samaan tietokantaan siten, että tiedon kerääminen ja prosessointi (siistiminen + jatkojalostus) on täysin automatisoitu. On tärkeä muistaa, että emme tässä projektissa olleet suinkaan kiinnostuneita kaikista OSMin ja PTV:n sisältämistä kohteista; ainoastaan palveluita tarjoaviin kohdeluokkiin kuuluvista kohteista. Aineiston ajantasaisuus varmistettiin luomalla ajastettuja skriptejä, jotka käyvät hakemassa OSMista ja PTV:stä palvelutietokannan kannalta kiinnostavien kohteiden tiedot kerran vuorokaudessa.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi millaisia tietoja uusittu palvelupistetietokanta tällä hetkellä sisältää:

data

Tekniset rakennuspalikat

PTV-dataputken keskeinen idea oli luoda PTVn JSON-apille Foreign Data Wrapper, jonka avulla relevantit tiedot saatiin imuroitua JSON-apista PostGIS-tietokantatauluun. OSM-dataputken tapauksessa keskeistä roolia näyttelee pgosm-flex, jonka avulla OpenStreetMap-aineistosta voidaan parsia kerättävää dataa OSM-tägi perusteisesti.

Hyödynnetyt teknologiat:

  • PostgreSQL + PostGIS
  • Docker (ratkaisun paketointi ja implementointi)
  • multicorn (PTV-data PostGIS-tauluun)
  • pgosm-flex (OSM-data PostGIS-tauluun)
  • pg_cron (PTV-datan ajastetut hakutehtävät)
  • CRON (OSM-datan ajastetut hakutehtävät)
  • ogr2ogr (kahdesta eri datalähteestä haettujen taulujen yhdistäminen)
  • Geoserver (palvelupistetietojen luokittelu yläteemoittaisiin kokonaisuuksiin + tiedonjako loppukäyttäjille)

Linkit relevantteihin GitHub-repositorioihin:

Palveluiden sijainneista analyyseihin ja tiedolla johtamiseen

Nykypäivänä paikkatietojen hyödyntämispotentiaali ei enää ole riippuvainen ohjelmistolisensseihin käytettävästä budjetista, vaan ennemminkin organisaation käytettävissä olevasta teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyydestä. Tästä näkökulmasta onkin mielenkiintoista pohtia, kuinka julkishallinnon palvelutarjonnan tuottavuutta voidaan lisätä erinäisin paikkatietosovelluksin.

Esimerkiksi palvelupistetietokannan suhteen voidaan miettiä, minkälaisia automatisoituja analyysejä datasta voidaan tehdä. Voidaan muun muassa luoda jatkuvasti päivittyvä tieto siitä, kuinka pitkä matka kotihoidon palveluyksiköistä on ajallisesti lähinpään pelastustoimen palveluyksikköön. Samalla tavalla voidaan laskea, mikä on terveyspalveluiden ajallinen saavutettavuus kävellen (esim. tarkastella päteekö koko väestön tapauksessa, että lähin terveyspalvelu on saavutettavissa kävelemällä korkeintaan 20 minuuttia).

data
Palveluverkon sijaintianalyyseissä voidaan huomioida myös väestön jakautuminen usean muun näkökulman lisäksi.

Lisäksi voidaan laskea automatisoidusti kullekin väestöruudulle ajallinen etäisyys autolla esimerkiksi lähimpään ruokakauppaan, ja näin saada tunnuslukuja siitä, minkälainen palveluverkon saavutettavuus vallitsee esimerkiksi haja-asutusalueilla. Voidaan myös analysoida, minkälainen on tiettyjen palvelutyyppien lukumäärän kehitys 10 minuutin kävelyetäisyydellä turismin kannalta keskeisistä sijainneista.

Onkin helppo huomata, että erilaisia analyysinäkökulmia on paljon. Julkishallinnon tuottavuuden näkökulmasta on tärkeä huomioida, että nykypäivän teknologioilla, avoimella datalla ja riittävällä digiosaamisella nämä analyysit voidaan automatisoida. Tämä vapauttaisi työaikaa muihin ihmisen päätöksentekoa vaativiin tehtäviin. 

Projektissa toteutetusta automaattisesta datankeruuprosessista ja sen tuotteena saadun datan esimerkkianalyysiaihioista voidaan päätellä, että julkishallinnon tuottavuutta voidaan lisätä automatisoimalla datan keruuprosessi ja rakentamalla automaattisesti kerääntyvän datan päälle erinäisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin / ilmiöihin liittyviin kysymyksiin vastaavia analyysejä. Kaikki tietävät, että maailma muuttuu jatkuvasti. Kannattaakin painaa korvan taakse, että tällaisia automatisoituja rajapintaratkaisuja sisältävien dataputkien kautta myös data ja sen päälle rakennetut analyysit ja/tai ilmiöiden seurantaprosessit, pystyvät muuntautumaan jatkuvasti.

Profiilikuva

Santtu Pyykkönen

Santtu Pyykkönen on aluetieteen HM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto kaikkine ulottuvuuksineen, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja yhteisöt sekä kaupunkikehitys. Harrastuksina mm. juokseminen ja lukeminen.